Alternativní biologický filtr - samonosný

 Alternativní biologické filtry jsou určeny k dočištění odpadních vod z rodinných domů, chat, penzionů, tam, kde není možno napojit se na kanalizaci.

Do filtru může natékat pouze odpadní voda, která je předčištěna v mechanicko-biologickém nebo jiném základním stupni čištění (nejčastěji biologickém septiku), kde musí být zbavena pevných, hrubých a větších nerozpustných látek a zároveň zde musí dojít k naředění odpadní vody v poměru cca 120 – 150 litrů/osoba/den. Všeobecná celková účinnost prvního stupně čištění musí být cca 30% nátokových hodnot.

Instalace alternativního biologického filtru může být prováděno pouze po povolení vodohospodářského úřadu a po předložení vyhotovené projektové dokumentace. Účinnost filtru dle typu a provedení dosahuje za dodržení podmínek účinnost až 95 %.

Počet EO ABF1
0-6
ABF2
6-10
ABF3
10-15
ABF4
15-20
Maximální průtok vody l/den do 900 do 1500 do 2250 do 3000
Průměr v mm 960 960 1160 1260
Výška v mm 1500 2000 2000 2000
Průměr vtoku a odtoku v mm 110 110 110 - 160 110 - 160
Výška ode dna na spodek trubky vtoku 830 1330 1330 1330
odtoku 730 1260 1230 1230
Objem v m3 celkový 1 1,45 2,1 2,49
užitný 0,5 0,9 1,3 1,5
Plocha náplně v m2 72 120 180 240
Max. přiváděné znečištění BSK5 kg/den do 0,216 do 0,36 do 0,54 do 0,72

Doplňková výbava filtrů

 • Provzdušňování
 • Příprava na provzdušňování
 • Dávkováí srážecích látek

SCHÉMA ALTERNATIVNÍHO BIOLOGICKÉHO FILTRU

Schéma filtru Schéma filtru

PRINCIP ČIŠTĚNÍ

Alternativní biofiltr tvoří celoplastová kruhová vodotěsná samonosná nádoba vyrobená z polypropylenu. Vnitřní prostor filtru je vybaven bio-filtračním médiem. Jedná se o zcela odlišnou technologii než štěrkopísková náplň nebo perforovaná plastová trubka. Médiem (nosičem) jsou třídimensionální filtrační rošty specielně navržené pro biofiltraci s udržením optimálního ekosystému, který díky své dobré adhesivní (přilnavé) ploše a vzdušné třídimenzonální struktuře umožňují velkou plochu optimálního základu pro rozvrstvení nitrifikačních (čistících) bakterií. Velké množství rozličných meziprostor filtračního nošice zajišťují navíc zvýšení stabilního růstu bakterií. Do filtrů jsou použity různé hustoty filtračního média což zajišťuje kvalitní mechanické a biologické přečištění. Nošič média má dostatečný prostor pro snadný průtok vody a je velmi odolný proti zanášení.

Voda natéká do filtru nátokovým potrubím odkud protéká filtračním médiem do kalového prostoru, dále je přes nornou stěnu vytlačována do odtokového potrubí, kde se dočišťuje přes jemné filtrační médium a dále samovolně natéká na odtokové potrubí. V místě odtoku je možné provést odběry vzorků.

Pro snadnou údržbu se nosiče média dají z filtru snadno vyjmout a propláchnout.

VÝHODY ALTERNATIVNÍHO BIOLOGICKÉHO FILTRU

 • Filtrační nosič má optimální podmínky pro rozvrstvení a život nitričních bakterií, čímž je zaručena vysoká účinnost čištění
 • Minimální nároky na údržbu
 • Nízký výškový rozdíl mezi nátokovým a odtokovým potrubím
 • Nízké pořizovací náklady
 • Snadné zabudování bez nutnosti okolního obetonování
 • Nízká hmotnost filtru
 • Možnost provozování v aerobním i anaerobním čištění, s tím souvisí možnost instalace pro vypouštění do podzemních vod (vsaků) i povrchových vod
Alternativní biologický filtr Alternativní biologický filtr a septik

MOŽNOSTI POUŽITÍ ALTERNATIVNÍHO BIOLOGICKÉHO FILTRU

1) ANAEROBNÍ PROCES ČIŠTĚNÍ – Vypouštění do Povrchových vod I. a II. třídy

Základní typ alternativního biologického filtru funguje na principu zaplavovaného anaerobního biologického procesu. Bez dalších technologií nesnižuje hodnoty fosforu a amoniaku dusíku.

Instalaci musí vždy předcházet povolení příslušného referátu životního prostředí.

2) AEROBNÍ PROCES ČIŠTĚNÍ – Vypouštění do Podzemních vod (vsaky)

Alternativní biologický filtr lze provozovat v aerobním stupni čištění. Při požadavku na snížení hodnoty dusíku a fosforu je filtr nutno dovybavit o další technologii (vzduchovadlo, provzdušňovací element, časový spínač, popř. dle potřeby zařízením na snižování fosforu) dle požadavku vodohospodářského úřadu.

Alternativní biologický filtr je pro aerobní proces čištění ve výrobě osazen navíc provzdušňovacím elementem pod filtračním médiem, který při své funkci provzdušňování snižuje hodnotu amoniaku dusíku a zároveň slouží jako míchací element k promíchání aplikované dávky na snížení hodnoty fosforu (z dávkovací stanice k snížení hodnoty fosforu). Další funkce filtru zůstávají zachovány.

Provzdušňování je nutné nastavit v pravidelných rozdělených cyklech, aby bylo docíleno provzdušnění vody která průběžně do filtru natéká, tzn. celkový denní chod 12 hodin, rozdělit po 30 min.

PROVOZ A ÚDRŽBA

Alternativní biologický filtr nevyžaduje náročnou nebo složitou údržbu. Údržba sestává v podstatě z periodických kontrol 1 x za měsíc, kde vizuelně prohlédneme stav filtračních vrstev a čistotu vody na odtokovém potrubí (stav nerozpuštěných látek). V případě zhoršeného průtoku přes filtrační látku je třeba provést její vyčištění. Pomocí rukojetí vyjmeme filtrační média z obvodového koše a provedeme jejich propláchnutí event. prostříknutí vodou mimo nádobu filtru. Pomocí kalového čerpadla odsajeme kal ze dna filtru do první komory přečišťovacího stupně. Sestavu opět složíme do původní polohy. Možno na odtoku ještě propláchnout dočišťovací filtrační vložku.

Filtr jako bezenergenický čistící stupeň v anaerobním prostředí formou biologického rozkladu musí být z důvodů zachování účinnosti čištění řádně udržován a provozován.

Podmínkou účinného čištění je zachování zásad nutných k vytvoření a udržení bakterií. Bakterie zajišťují biologický rozklad, s výsledkem čištění odpadní vody. Jelikož jsou bakterie živočišného původu je nutné dbát základních podmínek pro udržení jejich životnosti.

Do filtrů mohou být připojeny pouze odpadní vody. V žádném případě nesmí být napojeny vody dešťové, vody z parkovišť, vody napadené naftou, benzinem, olejem, tuky, kysličníky, hnojivy apod. V připojených objektech je nutné nahradit čistící, mycí a dezinfekční prostředky které jsou vyrobeny na bázi chlóru, kysličníků a fosforů ekologickými přírodně odbouratelnými prostředky na bázi louhů. Ve filtrech, kde nejsou dodržovány tyto základní podmínky provozu, dochází k trávení bakterií jejímž následkem je podstatné snížení účinnosti čištění.

V případě opakovaného – trvalého zatěžování filtrů těmito nežádoucími prvky v odpadní vodě, je nutné instalovat dávkování srážecích látek.

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

 • Před zahájením prací (již ve fázi zpracování projektu) je nutné zvolit místo bez výskytu spodní vody. Okolí filtru nesmí být zaplavováno spodní nebo povrchovou vodou.
 • Výkop pro filtr hloubíme s přídavkem 15 cm hloubky. Půdorysný výkop je vytvořen přídavkem 40 cm na průměr nádrže.
 • Ve výkopu vytvoříme železobetonovou podkladovou desku zhotovenou z betonu třídy C20/25 o minimální síle 15cm a minimální ploše s 20 cm přesazením přes tělo nádrže. Dbáme na rovinnost základové desky v maximální odchylce 0,5 cm.
 • Na zhotovenou betonovou armovanou základovou desku osadíme filtr. * Osazení provádíme pomocí zvedacího zařízení zavěšením na manipulačních pásech. Pásy musí být podloženy tak, aby nemohlo dojít ke sklouznutí dílů.
 • Nádrž napustíme do ½ její výšky a poté stejnoměrně obsypáváme a hutníme štěrkem nebo pískem po celém obvodu nádrže. Nepoužíváme strojní hutnění.
 • Vlastní nádrž připojíme na první stupeň čištění (septik). První spoj je nutné obetonovat nebo obsypat dobře zhutněným pískem z důvodu možného propadu výkopu. Důležité je zkontrolovat těsnost připojeného potrubí tlakovou zkouškou. Vizuálně zkontrolujte vodotěsnost systému. Minimální podélný sklon přípojného potrubí je 2cm/m.
 • Výše popsaným postupem obsypáváme i druhou polovinu filtru.
 • Tělo filtru je ve standardním provedení ukončeno víkem. Toto víko slouží pouze k uzavření prostoru nádrže a tím i k zamezení úniku odparu z odpadní vody. V žádném případě není možné toto víko vystavovat dalšímu zatížení (pochozí, pojezdové). Pro případné zatížení je nutné jej osadit např. litinovým deklem. Toto je možné i dodatečně na základě objednávky.
 • Z bezpečnostních důvodů je nutné opatřit víka navíc uzamykacím mechanismem (prostrčit tyč víkem a komínkem a opatřit zámkem) a zajistit zamezení přístupu nepovolaných osob, dětí a zvířat.Toto provádí investor na své náklady.

Informace, které doporučujeme zjistit před investicí do filtrů:

 • Konstrukce filtrů – zda se jedná o filtr samonosný nebo filtr určený na obetonování. Zda se jedná o filtr určený do míst s výskytem spodní vody.

  Samonosné filtry – výstupním dokumentem pro garanci statiky je statický výpočet od autorizovaného statika, v tomto výpočtu jsou také uvedeny garance proti tlaku okolní zeminy a případně i spodní vody bez nutnosti okolní betonáže. Mnohdy jsou na trh uváděny filtry, které jsou vyráběny na základě navržení výrobcem, tyto filtry jsou většinou navrženy jen v návaznosti na marketingový zájem firmy. Jedná se o filtry bez garancí na tlak okolní zeminy, například při vyčerpání septiku nebo zvýšení hladiny okolní vody. Části vyčnívající nad terén by měli být vždy vyrobeny z materiálu odolnému vůči UV záření.

  Filtr určený k okolní betonáži – důležité je před dodávkou zjistit četnost okolní betonáže. Zjistit zda jsou filtry odolné vůči spodní a povrchové vodě (povrchová voda = déšť, tání sněhu apod.) – toto je směrodatné zejména u samonosných filtrů.

 • Výbava filtrů – zastropená, nezastropená nádrž, vstupní komínek

  Zastropená nádrž – nádrž včetně zastropení, důležité je zjistit zda ČOV obsahuje i nástavec pro usazení do terénu dle hloubky přípojného potrubí z připojeného objektu.

  Nástavec na tělo filtru – alternativa vstupního komínku s víčkem: Nutno zajistit přístup do filtru, ve výšce terénu, nikoli ve výšce nátokového potrubí. Běžně jsou odtoky ze septiků = nátoky do filtrů v hloubce 30 – 60 cm!

  Nezastropená nádrž – nutno zajistit strop nádrže (PZ desky) + vyřešit v místě realizace usazení a obezdění vrchu filtru do terénu. Hloubka přípojného potrubí je běžně cca v 30 – 60 cm zákazník je nucen dodatečně vyřešit uložení do terénu a zajistit do filtru přístup.

 • Použitý materiál - Septiky se běžně vyrábějí v provedením betonovém a plastovém. U plastových filtrů se můžete setkat s výrobou z níže uvedených materiálů:

  PP KONSTRUKČNÍ, PP TECHNICKÝ, VSTŘIKOVANÝ, LEHČENÝ – jedná se o materiály na něž nejsou výrobcem materiálu garantovány vlastnosti. Jedná se o materiál bez garance stability, pevnosti a dlouhodobé životnosti. U těchto materiálů není zaručena ani jejich svařitelnost – z tohoto důvodů se můžou časem projevit například netěsností ve svárech, korozí a případně celkovým znehodnocením nádrže.

  PP VYTLAČOVANÝ, EXTRUDOVANÝ MATERIÁL – materiál vhodný na výrobu stavebních výrobků, zajišťující vysokou pevnost, stabilitu a životnost. Výrobcem jsou garantovány vlastnosti materiálu.

 • SÍLY POUŽITÉHO MATERIÁLU: Pro srovnání jednotlivých výrobků při zvažování vhodného dodavatele může být dalším parametrem pro srovnání síla použitého materiálu na jednotlivých částech ČOV: DNO, OBVOD, STROP, VNITŘNÍ PŘEPÁŽKY. Čím je materiál silnější tím delší životnost bude výrobek vykazovat.

 • Rozměr filtrů – Rozměr filtrů je odvislý od počtu EO. Vychází se z denní spotřeby 150 litrů/osoba/den. Při poptávce na tento parametr je nutné zjistit jakou plochu filtračního nosiče (média) filtr obsahuje, mnoho výrobců osazuje z ekonomických důvodů pouze slabou vrstvu média čemuž následuje nedostatečné přečištění odpadní vody.

Schéma osazení septiku a alternativního filtru

Schéma osazení septiku a filtru

Varianta se samonosným septikem

Schéma osazení septiku a filtru

Varianta se septikem na obetonování


© 2019, Vodohospodářské služby RT, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑