Vsakovací šachty

 VSAKOVÁNÍ ODPADNÍ VODY

Vsakování odpadní vody v rámci současné legislativy je pro určité použití nedílnou součástí čistíren odpadních vod. Provádění vsakování odpadní vody může být prováděno pouze po povolení vodohospodářského úřadu a po předložení hydrogeologického průzkumu v kterém je navržen rozsah vsakování. Vsakována může být pouze řádně předčištěná odpadní voda.

Zasakování je možno provést na základě hydrogeologického průzkumu:

 • Horizontálním prvkem - drenážním podmokem – jedná se o rozvodové drenážní potrubí, které je dle místa instalace rozvedeno v zemině v určité hloubce, ploše a počtu jednotlivých rozvodových potrubí na uvedeném pozemku. Při provádění je nutné postupovat přesně dle pokynů v Hydrogeologickém průzkumu. (Jedná se vždy o velkoplošné úpravy pozemku).
 • Vertikálním způsobem – vsakovací šachtou nebo studnou – tento způsob je možné aplikovat pouze v dobře propustných písčitých nebo štěrkových zeminách, nebo v silně rozpukaných horninách. Technologicky se jedná o bodové zasakování. Objem a plochu zasakovací studny (půdorys, hloubku a rozsah výkopu) nutno dodržet dle pokynů v hydrogeologickém průzkumu.

Vsakovací šachta

Vsakovací šachta je instalována v místě zásaku a je do ní zavedeno odtokové potrubí vody vyčištěné z čistírny odpadních vod. Vsakovací šachtu je možno použít pod nátokovým potrubím i k možnému odběru odpadní vody k jejímu rozboru. Výkopová jáma v které je šachta instalována musí být obsypána kamenivem o objemu a hloubce dle hydrogeologického průzkumu.

Námi vyráběné typy vsakovacích šachet jsou z důvodů možnosti úpravy čištění, odběry vzorků apod. o průměrech 80 cm nebo půdorysných rozměrech 80 x 80 cm.

Typ Průměr / 
Délka x ŠířkaPočet
Hloubka
  VS-kruh1   800 mm   1200 mm  
  VS-kruh2   800 mm   1500 mm  
  VS-kruh3   800 mm   1800 mm  
  VS-hrana1   800 x 800 mm   2000 mm  
  VS-hrana2   800 x 800 mm   2500 mm  
  VS-hrana3   800 x 800 mm   3150 mm  

Konstrukce

 • Vsakovací šachta slouží jako podzemní nádrž obsypaná drobným kamenivem.
 • Je vyrobena z vytlačovaného homogenního polypropylenu vykazujícího vysokou životnost, pevnost a stabilitu konstrukce.
 • Šachta je vyráběna jako bezedná nádrž s prefabrikovanými otvory v dolní třetině šachty (tyto otvory zajišťují lepší vsakování).
 • Víko šachty je opatřeno prostupem na propojení
 • provzdušňovacího komínku. Provzdušňovací komínek na víku šachty může sloužit přes odtokové potrubí z ČOV jako nasávací element k provzdušnění u instalované ČOV. Poté je nutné provést odvětrání ČOV nad připojený objekt, nebo dle projektu a hydrogeologického průzkumu jinak.
 • Výhodou šachty je její nízká váha a snadná manipulovatelnost oproti vsakovacím prvkům z betonu.
 • Šachty vyrábíme v kruhové i hranaté variantě.

Montážní návod

 • Veškerým montážním pracím předchází projektová dokumentace, která udává rozměr šachty a rozsah venkovního obsypu šachty kamenivem nebo štěrkem. Tento projekt garantuje účinnost vsaku a je třeba postup v něm uvedený dodržet.
 • Výkop pro šachtu hloubíme v návaznosti na projekt stavby. Po zhotovení výkopu – provedeme základní kameninovou nebo štěrkovou vrstvu.
 • Změříme výšku odtokového potrubí z předcházejícího stupně a vzdálenost tohoto stupně od vsakovací šachty. V návaznosti na výsledek měření vyřízneme prostup do vsakovací šachty. Nezapomeňte na minimální spád potrubí 2cm/m. Nátokové potrubí do vsakovací šachty není předvařeno z výroby, z důvodů zajištění možnosti osazení dle situace v místě stavby. Tento prostup je vyříznut dodatečně zákazníkem v návaznosti na okolním terénu a hloubce odtokového potrubí z předcházejícího stupně. Zákazníkovi tímto řešením odpadá nutnost dodatečného nastavování nebo případně seřezávání obvodu šachty.
 • Šachtu usadíme do připraveného výkopu. Usazení šachty provádíme pomocí zvedacího zařízení zavěšením na manipulačních pásech. Pásy musí být podloženy tak, aby nemohlo dojít ke sklouznutí dílů.
 • Manipulaci je nutné provádět s maximální opatrností vzhledem k povaze výrobku.
 • Propojíme předcházející stupeň s vsakovací šachtou a provedeme zapískování potrubí mezi odtokem předchozího stupně a nátokem šachty, nutnost dodržení spádu potrubí. Nátok přetáhneme do vnitřku šachty s minimálním přesahem 10 cm.
 • Šachtu ukotvíme vysypáním vnitřního prostoru šachty do výšky 50 cm pro zabránění jejího vyosení.
 • Souměrně provádíme venkovní obsyp (kontrolujeme kolmost šachty).
 • V případě instalace hlubších šachet, nebo nutnosti zajištění stability a statiky šachty můžeme i nadále provádět vnitřní vysypání šachty, nejvýše však do hloubky cca 40 cm pod nátokové potrubí, kde vždy instalujeme volně ležící rozstřikovou dlaždici. Vnitřní zásyp šachty provádíme souměrně s venkovním obsypem.
 • Vlezový komínek nádrže je ve standardním provedení ukončen víkem. Toto víko slouží pouze k uzavření prostoru nádrže (k nasávání vzduchu přes odvětrávací komínek do ČOV). V žádném případě není možné toto víko vystavovat dalšímu zatížení (pochozí, pojezdové). Námi dodávané standardní víko, je pouze jako ukončení vsakovací šachty. Pro případné zatížení je nutné víko osadit např. litinovým deklem. Toto je možné i dodatečně na základě objednávky.

Z bezpečnostních důvodů je nutné opatřit víka septiků uzamykacím mechanismem (prostrčit tyč víkem a komínkem a opatřit zámkem) a zajistit zamezení přístupu nepovolaných osob, dětí a zvířat. – toto provádí objednatel na své náklady.

Půdorys vsakovacích šachet

Vsakovací šachta kulatá Vsakovací šachta hranatá

Řez vsakovací šachtou

Vsakovací šachta kulatá

© 2019, Vodohospodářské služby RT, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑